Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2018

Med en samhällsutveckling starkt präglad av teknik är närvaron av ingenjörernas röst i den demokratiska diskussionen viktigare än någonsin. Under valårsupplagan av Almedalen 2018 deltog Sveriges Ingenjörer i samtal och bjöd in till seminarier om bland annat kompetens, utbildning, LAS och AI. Flera av seminarierna går att ta del av i efterhand via länkarna nedan.

Förbundets arrangemang  i Almedalen

Almedalen 2018 - AI i samhällets tjänst

Onsdagen 4/7 kl. 9.00 - 12.00
AI i samhällets tjänst  - Sveriges Ingenjörer & Ny Teknik
Om? På förmiddagen 4/7 (onsdag) arrangerar förbundet tillsammans med Ny Teknik, en serie utfrågningar och panelsamtal om AI, dess inverkan på städer och företag samt de kompetensbehov och etiska överväganden som det skapar. Samtalen går att följa direkt eller i efterhand på webben. Klicka här för att läsa mer. 

Måndagen 2/7 kl. 15.00 - 16.00
Vem tar notan när akademiker återvänder till skolbänken? - Sveriges Ingenjörer & Chalmers 
Om? Kompetensbrist är idag ett allvarligt hinder för tillväxt. Trots det ökade behovet av vidareutbildning och omskolning bär i praktiken individerna fortfarande störst ansvar för att denna blir av. Effektiva incitament saknas. Hur löser vi detta?
Var? Strandvägen, H553 (Västsvenska Arenan) / webbsänds

Tisdagen 3/7 kl. 9.30 - 10.30 
Så här minskar vi avståndet mellan högskola och näringsliv  - Sveriges Ingenjörer & Uppsala universitet

Om? Vi har en lucka mellan högskola och näringsliv. Mer samverkan efterlyses för ökad relevans av forskning och utbildning och för att möta näringslivets och samhällets behov. Vad kan vi göra för att minska avståndet mellan näringsliv och akademi?
Var? D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 / webbsänds

Tisdagen 3/7 kl. 14.00 - 15.00
Stora utmaningar kräver innovativa lösningar - hur ska högskola och näringsliv samverka i framtiden? - Sveriges Ingenjörer & Uppsala universitet 
Om? Hur kraftsamlar vi för att samhälle, näringsliv, utbildning och forskning gemensamt ska kunna tackla regeringens samverkansprogram och FN:s globala mål/Agenda 2030 och samtidigt bibehålla god tillväxt?
Var? D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 / webbsänds

Torsdagen 5/7 kl.11.30 - 12.30
Godsstrategin i hamn - men är politiken ur kurs? 
Industrin tar matchen, IF Metall, Unionen, GS-facket, Sveriges Ingenjörer, Skogsindustrierna, Svemin, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen & Teknikföretagen
Om? Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamnar i kölvattnet. Industrins parter har tagit fram ett gemensamt dokument om vad de önskar se från politiken inom infrastruktur, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?
Var? Hamngatan 1, trädgården

Mingel

Måndagen 2/7 kl. 17.00 - 18.45 
Är det ok att skratta åt LAS? 
Vi vill belysa myterna och sanningarna om en av årets hetaste politiska frågor. För det är dags att tala klarspråk. Med hjälp av Stockholms Improvisationsteater tar vi arbetsrätten till nya och roligare nivåer med ett stråk av allvar.
Är du medlem i Sveriges Ingenjörer och vill få en inbjudan? Skicka ett mail till almedalsveckan@sverigesingenjorer.se 

Seminarier/panelsamtal som förbundet medverkade i

Måndagen 2/7  kl. 10.30 - 11.30 
Nuläget på arbetsmarknaden - så många svenskar vill byta jobb
Arr? TRR Trygghetsrådet
Om? Hur ser det ut med svenskarnas vilja att byta jobb? Dessutom: Hur har arbetsmarknaden varit för tjänste- männen under första halvåret 2018? Är den fortsatt stark eller finns det orosmoln?
Var? Hamngatan 3, TRR:s lokaler på 2tr / webbsänds

Måndagen 2/7 kl. 13.00 - 13.35
Vart går svensk industri?
Arr? Industrin tar matchen, Industrirådet
Om? Handelspolitiken förändras, samtidigt som AI och robotar blir en del av produktionen. Vilken väg tar svensk industri, och vad behövs för att industriföretag ska fortsätta växa i Sverige?
Var? S:t Hansgatan 18F/Trappgränd (Industriområdet)

Måndagen 2/7 14.00 - 14.45 
Utgör dagens arbetsrättsliga regler ett hinder för kompetensförsörjning? 
Arr? Grant Thornton, Företagarna, SUP46, YEOS
Om? Konjunkturen är stark bland landets småföretag – men tillväxten hämmas av krångel, höga kostnader och kompetensbrist. Hur kan dagens arbetsrätt förändras för att vara bättre anpassad för dagens arbetsmarknad? Kan en reform leda till att fler företagare tar steget och anställer?
Var? Strandvägen, H521

Måndagen 2/7 kl. 14.00 - 15.00 
En svensk livsmedelsstrategi - hur går det? Uppfyller strategin kraven från konsumenterna?
Arr? Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, WWF Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige
Om? Sverige har fattat beslut om en ökad svensk matproduktion. Men på vilket sätt ska detta uppfyllas med hänvisning till hållbarhet, folkhälsa, miljömål och ett starkt svenskt djurskydd. Hur verkställs regeringens handlingsplaner med hänsyn till dessa mål?
Var? E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, E35

Måndagen 2/7 kl. 15.15 - 16.00 
Universitet och högskolor - schackpjäser i spelet om regional utveckling? - Uppsala universitet
Om? Önskemålet är att högre utbildning ska finnas tillgänglig i hela landet och för det livslånga lärandet. Hur kan detta bäst uppnås med bibehållen utbildningskvalitet? Vad kan exemplet Campus Gotland bidra med till frågan om regional utveckling?
Var? D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Studentcentrum / webbsänds

Tisdagen 3/7 kl. 8.30 - 9.30
Kompetenspyramiden - en reform för framtidens jobb  
Arr? Arena Idé
Om? För att säkerställa Sveriges konkurrenskraft och låta fler ta del av välståndet som skapas av teknisk utveckling och globalisering, måste yrkesverksamma få bättre möjligheter att ställa om till nya jobb och branscher. Därför behövs nu en ambitiös reform för livslångt lärande och vidareutbildning.
Var? Cramérgatan 2, Antons (LO:s mötesplats) 

Tisdagen 3/7 kl. 9.45 - 10.35
Utbildar vi för jobb? Om styrningen av högre utbildning och forskning 
Arr? Teknikföretagen, Industrin tar matchen
Om? Hur ser den framtida högskolan ut, vilken roll spelar näringslivet och finns det egentligen någon motsättning mellan akademisk frihet och arbetsmarknadens behov när samhället förändras i hög takt?Var? S:t Hansgatan 18F/Trappgränd (Industriområdet)

Tisdagen 3/7 kl. 11.30 - 12.45
Food Tech på riktigt - Är Sverige redo för den nya utvecklingen?
Arr: Växtbaserat Sverige
Om? Hur ser tillväxtpotentialen ut för växtbaserade livsmedel? Är Sverige redo för de nya, innovativa livsmedlen och har vi ett regelverk som gör att Sverige kan konkurrera på en snabbt växande global marknad för växtbaserad mat och dryck?
Var? Skeppsbron 1 (S
jumastaren, restaurang)

Tisdagen 3/7 kl. 13.00 - 13.35
Vad händer med jobben? Digitaliseringens konsekvenser för kompetensförsörjning 
Arr? Industrin tar matchen, Ratio, Industriarbetsgivarna, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna
Om?  Frågan om hur digitaliseringen kommer att påverka företag och arbetsmarknaden diskuteras flitigt. Vad betyder digitaliseringen för företagens kompetensbehov och medarbetarnas kompetensutveckling? Hur får vi en utbildning i världsklass som motsvarar företagens och den anställdas behov i framtiden? 
Var? S:t Hansgatan 18F/Trappgränd (Industriområdet)

Onsdagen 4/7 kl. 11.00 - 12.00
Kompetensbrist utmanar VA-Sverige - vem har lösningen? 
Arr? Varim, Svenskt vatten
Om? VA-sektorn har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenheter. Eftersom VA-sektorn är en förutsättning för att bygga bostäder och lösa övriga vattenrelaterade frågor blir det en broms för hela samhällsutvecklingen. Finansiering är inte problemet utan brist på resurser.
Var? Mellangatan 1 (Trädgården, Vattenforum) 

Torsdagen 5/7 kl. 8.00 - 9.00
Hur möjliggör AI livslångt lärande? 
Arr? Nowagruppen & Warp Institute 
Om? Artificiell intelligens kommer leda till att alla inom kort kommer att kunna ha en egen lärare i sin smartphone. Hur kommer det att förändra hur vi ser på utbildning? Hur accelererar teknik och ny kunskap utvecklingen?
Var? Rigagränd 1 (Digidalen) / webbsänds 

Torsdagen 5/7 kl. 9.30 - 10.30
Hur går vi fler tjejer till teknikens värld? 
Arr? Microsoft AB
Om? Sverige har under många år drivit den generella frågan kring mångfald och att få fler tjejer att studera ingenjörsutbildningar samt att ta anställning på IT- och teknikbolagen. Statistik visar dock att andelen tjejer som arbetar inom tech-världen sjunker i andel. Hur skall vi vända denna trend?
Var? Södra Kyrkogatan 3

Möten & rundabordssamtal

Under veckan kommer förbundet i olika mötesfomer träffa företrädare från politiken, myndigheter, akademin och näringsliv för att diskutera samhällsutmaningar och ingenjörsfrågor.  

Listan över aktiviteter uppdateras kontinuerligt fram till Almedalsveckan.

Våra talespersoner i Almedalen

Ulrika - Almedalen 2018 (small)

 

 

      

Ulrika Lindstrand
förbundsordförandeTwitter-logga@UlrikaLindstr

Ordförande för Sveriges största akademikerförbund, med bred förankring i samhällsfrågor kring bland annat innovation och teknikutveckling, utbildning och kompetens samt arbetsliv. Är yrkesverksam inom life science-sektorn. 

Monica Normark Almedalen 2018 (small)

   

Monica Normark
2:e vice ordförande Twitter-logga@lilltamilen

Disputerad ingenjör med stor expertis i frågor kopplat till omställningen mot ett fossilfritt samhälle,bioekonomi och infrastruktur. Är yrkesverksam inom skogs- och energibranschen

 Camilla Almedalen 2018 (small)

   

Camilla Frankelius, 
förhandlingschef
  Twitter-logga@CFrankelius 

Ansvarar för förbundets löne- och avtalsarbete, med gedigen erfarenhet och god insikt i arbetsmarknadsfrågor. 

 Helène Almedalen 2018 (small)

   

 Helène Robson
chefsjurist Twitter-logga@helene_robson

Ansvarar för förbundets arbete med regelutveckling och juridiskt medlemsstöd, med ett stort kunnande inom arbetsrättsliga frågor.


På plats var även

Peter Larssonsenior rådgivare  Twitter-logga@PeterVLarsson

Jobbar med förbundets samhällsstrategiska frågor och har mångårig erfarenhet av policyutveckling rörande bl.a. innovationsfrågor inom näringsliv och offentlig sektor, kompetensförsörjning och regional utveckling, 

Ove Rangförhandlingschef offentlig sektorTwitter-logga@AkademikerA 
Förbundets expert i frågor som rör ingenjörer och andra akademiker inom välfärdssektorn. Även ordförande för AkademikerAlliansen förhandlingsdelegation

Pia Bäckström, förhandlingschef Tjänstesektorn
Leder förbundets förhandlingsarbete och företrädande av ingenjörer inom tjänsteföretag, där några av de snabbast växande teknikföretagen i Sverige återfinns.

Daniel Falk, förhandlingschef Industrisektorn Twitter-logga@DanielFalk236
Leder förbundets förhandlingsarbete och företrädande av ingenjörer inom industriföretag, som utgör förbundets största medlemssektor och vars verksamheter utgör en betydande andel av landets export och tillväxt.

Kontaktperson

Lotta Ljungqvist, projektledare Almedalen
E-post: lotta.ljungqvist@sverigesingenjorer.se
Telefon: 072-5211087

Sveriges Ingenjörer företräder ca 150 000 högskoleutbildade ingenjörer och är Saco:s största förbund. Våra medlemmars visioner och insatser leder mot ett bättre samhälle. Innovationskraft från ingenjörer bidrar till ökad hållbarhet, höjd levnadsstandard och tillväxt samt fler jobb på vägen.