Teknologrådet

Teknologrådet är en referensgrupp vars uppgift är att ta tillvara studerandemedlemmars intressen. Om du är ingenjörsstudent och vill påverka ditt framtida arbetsliv har du hamnat rätt.

Teknologrådets uppgifter

Teknologrådet är med och tar fram Sveriges Ingenjörers ståndpunkter. Som internt bollplank är Teknologrådet – i teknologfrågor – med och svarar på remisser samt föreslår inriktning på rapporter och undersökningar.

Teknologrådets uppgift är att:
• verka för teknologmedlemmarnas intressen i förbundet
• tillvarata teknologmedlemmarnas intressen
• stärka teknologmedlemmarnas utbildningsidentitet
• vara referensgrupp till teknologrepresentanterna i förbundsstyrelsen
• fastställa sina verksamhetsmål för det närmast följande verksamhetsåret

Det högsta beslutande organet för Sverige Ingenjörer

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ som sammanträder varje år i november.

I Sveriges Ingenjörer har Teknologrådet stora möjligheter till inflytande. Av de 95 ledamöternas platser i fullmäktige tillhör 14 platser Teknologrådet som väljs av studerandemedlemmarna.

I fullmäktige kan teknologrepresentaterna driva frågor som är viktiga för just studerandemedlemmarna, men kan också påverka Sveriges Ingenjörers uppfattning i frågor som berör teknologer och ingenjörer i stort.

Teknologrådets organisation

Teknologrådet består av sjutton ledamöter. Fjorton av dessa är också fullmäktigeledamöter och tre av dem utgör Teknologrådets presidium.

Presidiet i Teknologrådet består av en ordförande, en vice ordförande och andra vice ordförande. Presidiet utses av Teknologrådets fullmäktigeledamöter.

Ordförande väljs på två år och först till vice ordförande. Vice ordförande väljs varje år och blir ordförande efter ett år. Andra vice ordförande väljs på ett år och är inte fullmäktigeledamot eller förbundsstyrelseledamot.

Teknologvalet

Just nu kan du som studentmedlem fram till den 16 oktober rösta i teknologvalet där de 14 ledamöterna till teknologrådet väljs. 

Rösta i Teknologvalet 2017


Vill du ha mer information är du välkommen att mejla: teknolograd@sverigesingenjorer.se

Saco Studentråd