Jämställdhet/mångfald

Sveriges Ingenjörer anser att lön och karriärmöjligheter ska baseras på kompetens och prestation och vara oberoende av kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Alla har rätt att vara sig själv på jobbet. Alla har rätt att vara inkluderade och sedda på sin arbetsplats. Arbetsgivaren har ansvaret för att så sker. Om Sveriges ska vara ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt land krävs att alla människors kompetens och kunskap tas tillvara.

Föräldraskap på lika villkor

Sveriges Ingenjörer anser att föräldraledighet innebär en kompetensutveckling som bör värderas vid lönesättning och befordran. Den som är föräldraledig har också enligt lag rätt till samma löneutveckling som om hen hade varit på plats på arbetet. 

Broschyren Ingenjör och förälder är en föräldraledighetsguide som vänder sig till dig som är eller ska bli förälder. 

Förena arbete och föräldraskap

Arbetsgivaren ska göra det möjligt för anställda att förena förvärvsarbete och föräldraledighet. Det kan göras på olika sätt, exempelvis genom flexibla arbetstider, möjligheter att arbeta på distans, löneutfyllnad vid föräldraledighet/vård av barn, tid för sammanträden/möten och kompetensutveckling på dagtid.

HBTQ

Det är en facklig fråga att du mår bra på på din arbetsplats. Jobbet är din vardag – och din vardag är vårt jobb. Vi arbetar för att du ska kunna vara dig själv i arbetslivet, oavsett sexuell läggning.

Läs om hbtq-frågor på arbetsplatsen

Arbetskraftsinvandring

Redan 2001 uttalade förbundet att vi vill underlätta ingenjörers rörlighet över gränserna oavsett konjunkturläge. När vi som fackförbund får tillfälle att yttra oss om anställningserbjudanden gör vi ingen bedömning om motsvarande kompetens finns bland svenska ingenjörer. Bedömningen koncentreras till att säkerställa att den utländska ingenjören inte diskrimineras lönemässigt eller i anställningsvillkoren.

Bedömning av utländsk utbildning

Vi välkomar att Universitets- och högskolerådet har tagit fram en digital tjänst för enkel bedömning av utländska utbildningar. 

Tjänsten kan användas både av arbetsgivare och av dig som har en utländsk utbildning. Du får direkt svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige och bedömningen kan laddas ner som en pdf som kan användas vid rekryteringar eller vid planering av studier. Läs mer och använd bedömningstjänsten hos uhr.se.

Detta pratas det om inom området jämställdhet

DO ska granska tjänstemännens löner

Ny jämställdhetsmyndighet inrättas