Arkiv - Remissvar

Här finns Sveriges Ingenjörers tidigare remissvar.


 Karriärvägar för lärare i skolväsendet (U/2012/4094/S)
 Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor, SOU 2012:41 
 Genomförande av Blåkortsdirektivet (Ds 2012:28)
 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25)
 Promemorian Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (Rnr 41.12)
 Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor (Rnr 98.11)
 Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1)
 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner, SOU 2011:57 
 Översyn av bemanningsföretag 
 SCBs Uppdatering av Standard för svensk yrkesklassificering SSYK 
 Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar
 Konsekvensutredning med anledning av ändrade föreskrifter om tid som studiemedel kan lämnas för
 Betänkandet ”Svart på vitt – om jämställdhet i akademin” 
 Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet
 Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet
 EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare, SOU 2010:63
 Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering, Ds 2010:20
 Teknikdelegationens betänkande Vändpunkt Sverige, SOU 2010:28
 Ett fjärde tekniskt år i gymnasiekolan
 Chalmers Omstart EDIT
– om ett försök att förena utbildningarna till civil- och högskoleingenjör
 Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare
 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet
 Skolverkets remiss Teknikämnet i grundskolan
 Skolverkets remiss ang Gy 2011, Dnr 2009:520
 Regionala skyddsombud R nr 94.09
 Ett förstärkt jobbavdrag nr 85.09
 Uppdrag beträffande vissa dispensfrågor 67.09
 En ny modell för arbetsmiljötillsyn SOU 2009:40
 Integritetsskydd i arbetslivet SOU 2009:44
 Trafikverksutredningen, SOU 2009:31
 "Ett användbart och tillgängligt försvar - Stödet till försvarsmakten" FÖ 2009A
 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, Ds 2008:77
 Självständiga lärosäten (SOU 2008:104), betänkande av Autonomiutredningen
 En hållbar lärarutbildning, SOU 2008-109
 Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen, SOU 2008-112
 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, SOU 2008:54
 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27
 Yrkeshögskolan - för yrkeskunnande i förändring
 Underlag för internationell strategi i svensk forskningspolitik
 Forskningsfinansiering - kvalitet och relevans, SOU2008:30
 HSV:s förslag till Utvärdering av utbildningar som underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning
 Frihet för studenter - hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas, SOU 2008:11
 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister, SOU 2006:22
 Valideringsdelegationens slutrapport, Rnr 27 08
 Karriär för kvalitet, SOU 2007:98
 Nedsättning tills vidare av återbetalningspliktiga studiemedel
 Transportinspektionen, SOU 2008:09
 Resurser för kvalitet, SOU 2007:81
 Återkrav och ränta inom arbetslöshetsförsäkringen m.m, Ds 2007:53
 Skolinspektion, SOU 2007:101
 Ny företagshälsovård - ny kunskapsöverföring, SOU 2007:91
 Vårdnadsbidrag
 Sjukpenning - Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning
 Införande av en rehabiliteringskedja
 En effektivare arbetslöshetsförsäkring, Ds 2007:47
 Jämställdhetsbonus