Miljöfonden

Stiftelsen har till ändamål att stödja och främja vetenskaplig forskning och projekt som syftar till att förbättra den fysiska miljön i Sverige och dess närområde.

Utdrag ur stadgarna:

Stöd från Miljöfonden kan därvid utgå som

  1. bidrag till forsknings- och utredningsprojekt
  2. stipendier för examensarbete och studier
  3. belöning för den som i massmedia på ett förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för att förbättra miljön. För detta ändamål kan utomstående nominera.

Förbundet kommer att informera den högskola/universitet/institution eller motsvarande där forskningen/projektet skall genomföras att utbetalning skett.

Ansökan om stöd skall ha inkommit till förbundet senast den 30 april 2018.

Beslut om beviljande av stöd fattas av fondstyrelsen och kan inte överklagas. Beslut behöver inte grundas på ansökan.

Rapportskyldighet

I beslut om beviljande av stöd eller stipendium från fonden skall intagas föreskrift om rapportskyldighet över användningen av stödet eller stipendiet.

Observera att  ansökan behandlas konfidentiellt av fondstyrelsen och de personer som anlitas för bedömning av ansökningarna.

Vi är Sveriges Ingenjörer