Miljöfonden möjliggjorde vattentankar i Tanzania

I samband med en enkätundersökning till Sveriges Ingenjörers medlemmar 2013 skänktes 34 800 SEK ur Sveriges Ingenjörers Miljöfond till Ingenjörer utan gränsers verksamhet och särskilt organisationens vattentanksprojekt i Tanzania.

Av pengarna gick 5 procent, dvs 1 740 SEK, enligt överenskommelse till Ingenjörer utan gränsers generella verksamhet. 20 000 SEK finansierade en dokumentärfilm om vattentanksprojektet som Ingenjörer utan gränser producerat. Resterande 13 060 SEK användes till att konstruera tre nya vattentankar i Karagwe i Tanzania. Vattentankarna byggdes i september och början av oktober 2013. 

De tre vattentankarna försörjer nu 106 personer, av vilka 66 är barn, med dricksvatten och vatten till matlagning. Samtliga vattentankar har en diameter på drygt tre meter, och även ett djup på drygt tre meter. Det innebär att varje vattentanks volym uppgår till knappt 25 000 liter.

Den förbättrade tillgången på vatten resulterar i att kvinnor och barn inte behöver gå till de naturliga vattenkällorna lika ofta som tidigare, vilket gör att de har mer tid för andra aktiviteter som kan komma familjen till nytta. Förhoppningsvis har barnen bättre förutsättningar, tack vare deras minskade arbetsbörda, att fullfölja sin skolgång med goda resultat, och kvinnorna får större möjlighet att bedriva inkomstbringande aktiviteter. Kvaliteten på vattnet i en vattentank är ofta bättre än vattnet i de naturliga vattenhålen, varför man kan förvänta sig färre fall av vattenrelaterade sjukdomar bland familjerna som nyttjar vattnet i tankarna.


Murning för vattentank i Tanzania

Vid återkommande besök i Karagwe och vid MAVUNO har Ingenjörer utan gränser haft möjlighet att på nära håll följa det dagliga arbetet vid konstruktionen av flertalet vattentankar. Vidare har vi kunnat besöka de vattentankar som byggdes tidigt i samarbetet, och har alla återfunnits flitigt använda och i gott skick. De allra första som byggdes 2008 behöver inom något år få sina träbalkar utbytta. Tack vare vattenklubben som vattentanksägarna har startat finns goda förutsättningar för att detta kommer att göras, och vattentankarna kommer att kunna användas i ytterligare många år. Under tiden arbetar Ingenjörer utan gränser för att finna en lösning som gör att vattentankarna håller längre, utan att några komponenter behöver bytas ut.

Det är av största vikt att utvecklingsprojekt som stöttas är av långsiktig och hållbar karaktär. Ingenjörer utan gränser och MAVUNO arbetar hårt för att implementera projekt som blir självförsörjande och hjälper mottagaren att fortsätta utvecklas självständigt efter det att projektet är slutfört och den externa hjälpen dragit sig tillbaka. Ingenjörer utan gränser anser att detta vattentanksprojekt väl följer dessa riktlinjer. Genom sitt hårda arbete i samband med byggnationen av tankarna har de involverade familjerna visat stor vilja att arbeta för att förbättra sin och sina medmänniskors livssituation. De har redan i byggnadsstadiet tagit stort ansvar för vattentankarna, vilket de antas göra även fortsättningsvis för att säkerställa att de sköts och hålls hela och funktionella. Med största sannolikhet har ägandet av en vattentank ökat förutsättningarna för familjerna att vidare förbättra sin levnadsstandard tack vare de hälsorelaterade och ekonomiskt relaterade aspekter som föreligger. Vidare kräver varje vattentank, tack vare att de delas av flera familjer, att de involverade människorna samarbetar med varandra. Förhoppningsvis kommer hanterandet av en vattentank att stärka familjernas band, och utvecklas till att även omfatta andra områden. Man hoppas även på att samarbetet mellan mottagarfamiljerna och MAVUNO har stärkts i och med projektet, och därigenom öppna för vidare gemensamt arbete i frågor som rör det samhälle familjerna lever i.

Återigen riktas ett varmt tack till Sveriges Ingenjörer samt alla berörda medlemmar som genom att svara på Sveriges Ingenjörers enkät bidragit till konstruktionen av dessa tre vattentankar.