Organisationen

Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige som sammanträder årligen. Fullmäktige fastställer förbundets stadgar och valordning, vision och mål samt policyer.

Fullmäktige beslutar också om verksamhetsinriktning, budget och medlemsavgifter samt om förslag från medlemmar och från förbundsstyrelsen. Förbundstyrelsen tillsätter förbundsdirektören. Förbundsdirektören leder kansliets arbete med att verkställa förbundsstyrelsens beslut.

Medlemsdemokrati

Vart fjärde år väljer förbundets medlemmar till fullmäktige. Fullmäktige i sin tur väljer förbundsordförande, två vice förbundsordföranden och övriga ledamöter till förbundsstyrelsen. Fullmäktige väljer också revisorer och valberedning.

De 95, varav 14 är teknologer, ledamöterna i fullmäktige kommer från hela landet och de flesta branscher.

Alla medlemmar och grupper av medlemmar har rätt att väcka en fråga i fullmäktige genom att skriva en motion. Läs mer om medlemsinflytandet

Här kan du ta del av vår senaste årsredovisning.

Förbundsstyrelsen

Ledamöterna i förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige. Förbundstyrelsen tillsätter i sin tur förbundsdirektören som leder kansliets arbete. Läs mer om förbundsstyrelsens arbete.

Lokalt

På arbetsplatserna, företag och myndigheter, finns lokalavdelningar. De förtroendevalda utses och tillsätts av medlemmarna i lokalavdelningen. Där det inte är möjligt att ha en lokalavdelning kan man i stället utse en eller två kontaktpersoner på arbetsplatsen. Formellt utses kontaktpersoner av förbundet.

Distrikt

Förbundets 20 distrikt ger regionalt stöd åt förtroendevalda och fungerar som en länk mellan medlemmarna ute i landet och förbundets centrala organisation.

Yrkesföreningar

Brand- och riskingenjörer, vägingenjörer, medicintekniska ingenjörer, lärare inom teknisk utbildning och bilinspektörer har yrkesföreningar inom förbundet.

Vem gör vad

Vi är Sveriges Ingenjörer