Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö betyder mycket för både effektivitet och trivsel på alla arbetsplatser.

Arbetsgivaren har ansvaret för att organisera och skapa rutiner för att upptäcka brister och risker genom vad som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete. På arbetsplatser där detta fungerar ser man också arbetsmiljöarbetet som en lönsam investering.

Se vår film om det gränslösa arbetslivet

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå en god arbetsmiljö.

Ansvar

Arbetsmiljö berör alla. Men det är arbetsgivaren och arbetsgivarens representanter – cheferna – som har ansvaret för arbetsmiljön. Också medarbetarnas kunskaper ska tas tillvara. Deras erfarenheter och synpunkter ska tas med i besluten.

Alla anställda måste veta vilken chef de ska vända sig till när de upptäcker en brist eller risk i arbetmiljön. Medarbetarnas delaktighet ska vara en naturlig del i arbetsmiljöarbetet. Man har skyldighet att medverka i åtgärder för arbetsmiljön, och att rapportera brister och risker.

Skyddsombud/Arbetsmiljöombud

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud/arbetsmiljöombud, som utses av den lokala akademikerföreningen. Finns det ingen sådan ska arbetstagarna själva utse sitt skyddsombud. Skyddsombudet är arbetstagarnas representant och enligt arbetsmiljölagen deras företrädare i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet har behörighet att samverka med arbetsgivaren och att vända sig till Arbetsmiljöverket. Ytterst kan skyddsombudet stoppa ett arbete.  

Begreppet arbetsmiljöombud är sedan den 1 januari 2010 infört i arbetsmiljölagen. Det innebär att arbetsmiljöombud och skyddsombud har samma juridiska rättigheter och befogenheter.

Regionalt skyddsombud

Inom privat sektor har fyra förbund inom Saco (Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna samt Sveriges Ingenjörer)  utsett fyra regionala skyddsombud (RSO), då arbetsmiljön är en viktig fråga för våra medlemmar. 

De regionala skyddsombuden verkar i Stockholms län, Uppsala län, Skåne län, samt i Västra Götalands län. 

De regionala skyddsombuden arbetar främst med att aktivera och underlätta samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatser där det saknas kollektivavtal.

Kontaktuppgifter till de regionala ombuden hittar du till höger. Besök även sidan www.regionaltskyddsombud.se för mer information.

Företagshälsovård

När företaget saknar egen kompetens inom arbetsmiljöfrågor eller om arbetsförhållandena kräver det, ska arbetsgivaren anlita experthjälp. I de flesta fall är det företagshälsovård. Företagshälsovården är ett stöd för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vad gör Sveriges Ingenjörer?

Förbundet arbetar aktivt med att öka kompetensen på arbetsmiljöområdet. En viktig resurs är skyddsombuden. Förbundet har kurser för förtroendemän, skyddsombud och chefer i arbetsmiljöfrågor.

Relaterade länkar

Prevent - Inför rätt IT
Hjälp i form av tips och checklistor – både för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system och för dig som har befintliga IT-system som du vill utveckla och förbättra.