Föräldraledighet

Alla föräldrar har enligt lagen rätt till ledighet när barnet föds/ adoption och därefter för att sköta om barnet.

För att göra detta ekonomiskt möjligt finns ett allmänt försäkringsskydd i form av den lagstadgade föräldraförsäkringen. Utöver det ger många kollektivavtal rätt till utfyllnad av föräldrapenningen, genom föräldralön/föräldratillägg.

Ledighet vid barns födelse eller adoption

Arbetstagarens rätt att vara ledig från sin anställning för att sköta om sitt nyfödda/adopterade barn regleras i föräldraledighetslagen. Föräldraledighet får tas ut i ett svep, delas upp på högst tre perioder per år eller i form av förkortning av arbetstiden.

Mamman har rätt till ledighet från och med den sextionde dagen före den beräknade dagen för födelsen. Den andra föräldern har rätt till tio dagars ledighet i samband med barnets födelse.

Planera din ledighet

Du och arbetsgivaren kan behöva komma överens om hur vissa frågor ska lösas när du är föräldraledig t ex när du ska komma tillbaka till jobbet. Vi rekommenderar att ni gör en plan för föräldraledigheten.

Missgynnandeförbud

Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för arbetsgivaren att missgynna den anställde i en rad situationer. Förbudet gäller bland annat vid lönesättning och omplacering. Utgångspunkten är att den föräldraledige ska behandlas som om han/hon hade varit i tjänst och alltså både följa med i löneutvecklingen som tidigare och (i normalfallet) återgår till oförändrade arbetsuppgifter efter ledigheten.

Skyddsregel vid arbetsbristuppsägning

Om arbetsgivaren tvingas till neddragningar, och det enligt LAS' turordningsregler blir aktuellt att säga upp den som är föräldraledig, finns en speciell skyddsregel för helt föräldralediga. Regeln anger att uppsägningstiden börjar räknas först då den föräldraleditge återgår i tjänst (eller skulle ha återgått, enligt den ledighetsanmälan som gäller då uppsägningen sker).

VAB - Vård av Barn

När du stannar hemma från jobbet för att ta hand om sjukt barn kan du få ersättning i form av tillfällig föräldrapenning. 120 dagar per barn/år upp tills barnet är 12 år. Den kan även till viss del överlåtas till annan person. Tillfällig föräldrapenning utbetalas av försäkringskassan.

Föräldrapenning 

Efter barnets födelse får den av föräldrarna som vårdar barnet lagstadgad föräldrapenning. Den betalas ut under högst 480 dagar sammanlagt för båda föräldrarna. 90 dagar är reserverade för vardera föräldern. 

Om ditt barn är fött före den 1 januari 2014

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag då ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyller 8 år.

Om ditt barn är fött den 1 januari 2014 eller senare

Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt.

Föräldralön

Lokalt föräldralöneavtal

Ibland finns också ett lokalt föräldralöneavtal. I så fall gäller bestämmelserna i det parallellt med kollektivavtalet.

Kontakta i första hand din lokala klubb eller företagets personalavdelning för information om vad som gäller på just din arbetsplats. 

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning

Tips för dig som vobbar

Vobbar du? Alltså jobbar du hemma samtidigt som du vårdar sjuka barn? Eller funderar du på att göra det? Här ger Sveriges Ingenjörers förbundsjurist Ola Sundström råd om vad som gäller juridiskt – och för dig personligen och barnen.

Läs våra vobb-tips här