Diskrimineringsformer

Diskrimineringslagen definierar sex olika former av diskriminering:

Direkt diskriminering

När en person missgynnas genom att behandlas sämre än en person i jämförbar ställning, av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Exempel på en situation som kan vara direkt diskriminering:

 • Att arbetsgivaren avbryter rekryteringsprocessen med hänvisning till att den sökande bär slöja, och att övrig personal uttryckt önskan att alla ska ha liknande klädsel på jobbet.
 • Att någon uppfyller kraven och kriterierna i en jobbannons men inte kallas till intervju, medan en person i jämförbar ställning och med liknande meriter kallas till intervju, om missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 


Indirekt diskriminering

När en person missgynnas genom en tillämpning av en bestämmelse som verkar vara neutral, men som i praktiken missgynnar personer av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. En intresseavvägning behöver göras huruvida bestämmelsen har ett berättigat syfte och är lämplig och nödvändig för att uppnå syftet. 

Exempel på en situation som kan vara indirekt diskriminering:

 • Att ha krav på felfri svenska i en jobbannons vilket därmed utesluter personer som inte har svenska som första språk. 
 • Att ha längdkrav för vissa anställningar.


Bristande tillgänglighet

En person med funktionsnedsättning kan missgynnas genom att det inte har vidtagits skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen ska komma i jämförbar ställning med en person utan funktionsnedsättningen. Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller inte när personen gör en förfrågan om ett arbete. 

Trakasserier

Trakasserier är en kränkning av någons värdighet. Det kan ske genom att förlöjliga eller nedvärdera en person på ett sätt som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Exempel på en situation som kan vara trakasserier:

 • Att utsättas för stötande och kränkande jargong som anspelar på en persons etniska tillhörighet.


Sexuella trakasserier

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Ett oönskat beteende som kan vara både verbalt eller fysiskt. 

Exempel på situation som kan vara sexuella trakasserier:

 • Att utsättas för ovälkomna sexuella skämt eller beröring.


Instruktion att diskriminera

En order eller instruktion att diskriminera på något sätt som har beskrivits ovan och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Med anledning av #metoo och #teknisktfel

Diskriminerings-grunderna

De här sju är skyddade i diskrimineringslagen:

 • Kön 
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck 
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion och annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning 
 • Sexuell läggning 
 • Ålder

Mer information:

Externa länkar