Aktiva åtgärder mot diskriminering

Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder innebär ett förebyggande och främjande arbete som syftar till att alla människors olikheter och potential ska tas till vara. Arbetsgivaren ska verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad ska göras?

Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas genom att undersöka risker för att diskriminering eller repressalier förekommer eller hinder för enskildas rättigheter och möjligheter. Orsaken till upptäckta risker och hinder ska analyseras, och nödvändiga åtgärder ska vidtas. Slutligen ska detta arbete följas upp och utvärderas. 

Vad omfattas?

Arbetet med aktiva åtgärder omfattar:

  • arbetsförhållanden
  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • rekrytering och befordran
  • utbildning och övrig kompetensutveckling
  • möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap

Arbetsgivaren är skyldig att ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Dessa riktlinjer ska följas upp och utvärderas. 

Vad ska dokumenteras?

Det ställs höga krav på att arbetet med aktiva åtgärder dokumenteras. Tidigare krav på jämställdhetsplan ersätts per den 1 januari 2017 med ett allmänt krav på dokumentation. Dokumentationen ska innehålla en redogörelse av åtgärder och resultat, en redovisning av lönekartläggning och analys samt en kostnadsberäkning av lönejusteringar som behöver vidtas. En redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts ska ingå i dokumentationen.

Det höga kravet på dokumentation innebär ett stöd för fackliga representanter lokalt att följa upp och uppmärksamma eventuella brister, och hur samverkan kring frågorna har fullgjorts. 

Lönekartläggning

Inom arbetet med aktiva åtgärder ingår att årligen genomföra lönekartläggning och analys. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdiga arbeten ska justeras. 

Kontakta Rådgivningen

Telefon
08-613 80 00

Externa länkar