Diskriminering

En arbetsplats fri från diskriminering är inte en utopi, det är ett lagkrav. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Men lagen ställer även krav på ett förebyggande arbete där allas lika rättigheter och möjligheter tas till vara.

Vad är diskriminering?

Diskriminering kan ske på olika sätt och för olika grupper och individer. Gemensamt är att det är ett missgynnande eller kränkning som har samband med någon av de diskrimineringsgrunder som är skyddade i lagen. 

Diskrimineringsgrunder

Sju diskrimineringsgrunder är skyddade i diskrimineringslagen:

 • Kön – att någon är kvinna eller man. Den som avser eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas också av grunden kön.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck – att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
 • Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.
 • Religion och annan trosuppfattning – religiösa åskådningar som exempelvis kristendom, judendom och islam eller annan trosuppfattning som buddism, ateism och agnosticism.
 • Funktionsnedsättning – varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.
 • Sexuell läggning – homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
 • Ålder –  uppnådd levnadslängd.


Vilka omfattas av diskrimineringsförbudet i arbetslivet?

 • Anställda
 • Den som frågar efter arbete eller söker ett arbete
 • Den som söker eller gör praktik
 • Den som hyrs in eller lånas in för att arbeta


Dina rättigheter vid diskriminering

Rekrytering och lönesättning är tillfällen då diskriminering kan förekomma. Att bli utsatt för diskriminering kan vara svårt och kränkande för individen. Och det är viktigt att veta sina rättigheter och att kunna få stöd och hjälp. 

Rätt att begära meriter

En arbetssökande som inte blivit uttagen till anställningsintervju eller inte erbjudits anställning har rätt att få skriftlig uppgift om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som personen hade som blev uttagen till anställningsintervju eller fick anställningen. Motsvarande rättighet finns för anställd som inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran. 

Ersättning vid diskriminering 

En arbetsgivare som bryter mot lagens diskrimineringsförbud kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning och i vissa fall även ekonomiskt skadestånd. En arbetsgivare som inte fullgör de skyldigheter som arbetet med aktiva åtgärder innebär kan föreläggas med vite. 

Om du blir utsatt för diskriminering

Det är Sveriges Ingenjörer och inte Diskrimineringsombudsmannen som normalt sätt företräder medlemmar som är utsatta för diskriminering i arbetslivet. Om du upplever dig utsatt för diskriminering ska du i första hand höra av dig till de lokalt förtroendevalda på din arbetsplats. Om förtroendevalda saknas ska du vända dig till Sveriges Ingenjörer för förhandlinghjälp eller om du vill göra en anmälan direkt. Som medlem är du också alltid välkommen att höra av dig till Rådgivningen för råd och stöd, på telefon 08-613 80 00.

Anmäl diskriminering

Gör din anmälan så fort som möjligt efter händelsen som du upplevt som diskriminering. Det är korta tidsfrister inom arbetsrätten och det finns annars risk att det inte går att driva ärendet. Skicka din anmälan till oss på e-post forhandling@sverigesingenjorer.se.

Uppge i din anmälan:

 • Namn, medlemsnummer/personnummer och hur vi kan nå dig
 • Vad som hänt och när
 • Motivering till varför du anser att det är diskriminering, och av vilket slag
 • Vilket stöd eller hjälp du önskar från förbundet

Kontakta Rådgivningen

Kontakta rådgivning för mer information om diskriminering eller om du behöver råd eller förhandlingshjälp.

Telefon
08-613 80 00

E-post
forhandling@sverigesingenjorer.se

Med anledning av
#metoo och #teknisktfel

Diskriminerings-former

Diskrimineringslagen definierar sex olika former av diskriminering:

 • Direkt diskriminering
 • Indirekt diskriminering
 • Bristande tillgänglighet
 • Trakasserier
 • Sexuella trakasserier
 • Instruktion att diskriminera

Mer information:

Kontakta Rådgivningen

Telefon
08-613 80 00

Externa länkar