Arbetsrätt

Sveriges Ingenjörer är en tydlig part på arbetsmarknaden med tusentals förtroendevalda på arbetsplatser runt om i Sverige.

Vad säger lagen?

De arbetsrättsliga lagarna gäller alla arbetstagare. Men det finns undantag. Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte personer i företagledande eller jämförbar ställning. 

Har företaget kollektivavtal så gäller det i första hand. Det kan också finnas lokala avtal på arbetsplatsen.

Kollektivavtal – en genialisk idé

Kollektivavtalet reglerar dina arbetsvillkor i stort. Med kollektivavtal kommer allt med – arbetstid, arbetsmiljö, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom, semester och semesterlön, övertid, kompetensutveckling och tjänstepension. Vi hyllar den lokala förhandlingen och träffar avtal som ger ingenjören möjlighet att själv påverka lön, anställningsvillkor och karriär.

En arbetsgivare som inte är ansluten till någon arbetsgivarorganisation kan teckna ett så kallat hängavtal med Sveriges Ingenjörer.

Lagändringar och nya lagar

Ändringar i diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder ändras från och med den 1 januari 2017. Alla diskrimineringsgrunder omfattas numer när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Lönekartläggningar ska genomföras årligen i stället för vart tredje år. 

Lagen kommer att beskriva ett sätt att arbeta i stället för att ange vissa mål. Det sker genom ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas. Vilka konkreta åtgärder som ska genomföras behöver arbetsgivaren utforma i samverkan tillsammans med arbetstagarna/lokal arbetstagarorganisation. Dagens krav på jämställdhetsplaner ersätts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder. 

Ny lag om skydd för ”visselblåsare”

Från årsskiftet finns ett förstärkt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet, den så kallade ”visselblåsarlagen”. Den som drabbas av en repressalie i strid med lagen kan få rätt till skadestånd. För skydd krävs att larmet rör allvarliga missförhållanden och att larmandet har skett enligt lagens föreskrifter, i huvudsak enligt arbetsgivarens interna rutiner eller via facklig organisation.

Lagen är tvingande, gäller anställda inom både privat och offentlig sektor och inskränker inte det skydd som kan finnas i annan lag. Även inhyrd personal skyddas. Den ”visselblåsare” som genom larmet gör sig skyldig till brott har däremot inte skydd enligt lagen

Visselblåsarlagen reglerar inte rätten att yttra sig och förbjuder inte heller tystnadsplikt eller inskränker arbetstagares lojalitetsplikt.

LAS visstidsregel ändrade sedan 2016

Riksdagen har nyligen beslutat om en ändring av visstidsregeln i lagen om anställningsskydd. Syftet är att motverka att anställda år efter år kan gå på visstidsanställningar hos samma arbetsgivare utan att ha rätt till en tillsvidareanställning. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2016.

Den nya regeln är onödigt komplicerad, men innebär ändå en förbättring jämfört med idag säger Heléne Robson, chefsjurist på Sveriges Ingenjörer. Förändringen är ett steg i rätt riktning för att minska missbruket av visstidsanställningar.

Sveriges Ingenjörers remissvar på den utredning som ledde fram till lagändringen finns att läsa här: SI remissvar.
Regeringens proposition finns att läsa här: Prop 2015/16:62.

Kontakta dina förtroendevalda eller Rådgivningen

Behöver du mer information eller hjälp, kontakta i första hand dina lokala förtroendevalda. De kan arbetsvillkoren på just er arbetsplats. Om förtroendevalda saknas ska du vända dig till Sveriges Ingenjörer för förhandlinghjälp. Som medlem är du också alltid välkommen att höra av dig till Rådgivningen för råd och stöd.

Rådgivningen

Telefon
08-613 80 00