Förhandling

I förtroendeuppdraget ingår att förhandla. Ditt förhandlingsmandat kommer från förbundet som är avtalspart och från de medlemmar som du företräder. Generella regler för fackliga förhandlingar finns i Medbestämmandelagen (MBL). Inom vissa branscher kompletteras lagen i utvecklings- eller samverkansavtal samt lokala avtal.

MBL, tvisteförhandling eller intressefråga?

Förhandlingar och samverkan med arbetsgivaren sker i olika slags frågor och hanteras olika. Beroende av fråga har arbetsgivaren och du som förtroendevald olika rättigheter och skyldigheter. Därför är det avgörande att först reda ut om det är en medbestämmande-, tviste- eller intressefråga ni förhandlar om.

  • Medbestämmande och samverkan. Poängen med medbestämmandelagen är att medlemmarna genom sin fackliga företrädare ska få inflytande på arbetsplatsen. Som förtroendevald har du rätt till löpande information om personalfrågor samt hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt. Du ska också vara med och påverka så tidigt som möjligt innan beslut fattas. Kommer ni inte överens, beslutar arbetsgivaren i slutänden.
    Mer om medbestämmande och samverkan.
  • Tvisteförhandling. Har arbetsgivaren och du olika uppfattning om en fråga som är reglerad i lag eller kollektivavtal uppstår en så kallad rättstvist. Kommer ni inte överens i lokal förhandling, kan ni gå vidare till nästa nivå enligt förhandlingsordningen i ert kollektivavtal.
    Hitta ditt kollektivavtal och avtalsområde
  • Intressefråga. Ibland vill arbetsgivaren eller föreningen förhandla om en fråga som är oreglerad i kollektivavtal. Ett exempel på intressefråga kan vara att föreningen vill införa ett friskvårdsbidrag. Vill inte båda parter teckna avtal, fortsätter frågan att vara oreglerad.

Du har alltid stöd

Ta kontakt med Rådgivningen om du behöver diskutera en kommande förhandling.
Ring 08-613 80 00 eller skicka e-post till forhandling@sverigesingenjorer.se

Förhandlingsordning

Vilken förhandlingsordning som gäller eller vilka preskriptionstider ni har att förhålla er till finns reglerat i ert kollektivavtal. Generellt gäller att först sker en lokal förhandling. Kommer ni som förtroendevalda och arbetsgivaren inte överens finns möjlighet att påkalla till central förhandling. De centrala förhandlingarna påkallas av ombudsmän på förbundet, därför är det viktigt att du kontaktar förbundet innan förhandlingen avslutas. Vid oenighet är det också viktigt att det framgår i protokollet vad som hänt och parternas olika yrkanden och ståndpunkter.

Medlemmar kan företrädas centralt

I vissa lokala förhandlingar kan en medlem behöva förhandlingshjälp av en ombudsman från Sveriges Ingenjörers kansli.

Situationer när det kan bli aktuellt att företrädas centralt:

  • När lokal förening saknas
  • När den lokala akademikerföreningen ber om hjälp
  • Om medlemmen vill, t ex om medlemmen är chef. Inför förhandling tar vi alltid kontakt med den lokala akademikerföreningen, om sådan finns.

Ibland väljer till exempel medlemmar som är chefer att förhandla själva, med kontakt och stöd av en ombudsman från förbundet.
Mer om att företräda chefsmedlemmar

Praktiska förhandlingstips

Våra bästa förhandlingstips

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen. 

Telefon
08-613 80 00

E-post
Skicka e-post