Mångfald- och jämställdhet

Att löpande och aktivt fokusera och uppmuntra mångfald och jämställdhet är viktigt och kräver en långsiktig strategi. För att nå ett bra resultat behöver det vara ett perspektiv som genomsyrar hela verksamheten genom rekrytering och befordran, till arbetet med verksamhetens varumärke, och i en mängd andra situationer. Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder och ett förebyggande och främjande arbete innebär att alla människors olikheter och potential ska tas till vara, och som förtroendevald företräder du medlemmarna lokalt och kan stå upp för att så sker på din arbetsplats.

Aktiva åtgärder

Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen ansvarig för att inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder. Det ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och förtroendevalda. Det övergripande syftet med aktiva åtgärder är att människors olikheter ska tas tillvara, och att vi tillsammans verkar för en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Arbetsgivaren ska verka för lika rättigheter och möjligheteter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om aktiva åtgärder

Lönekartläggning

Inom arbetet med aktiva åtgärder ingår att årligen genomföra lönekartläggning och analys. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdiga arbeten ska justeras.

Mer om lönekartläggning 

Ingenjör och lön - guide till lönekartläggning

Diskriminering

Ett missgynnande eller kränkande uppträdande som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna¸ kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Diskriminering kan ske direkt eller indirekt, genom bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier eller genom instruktion att diskriminera.

Mer om diskriminering

Att tänka på som förtroendevald

Som förtroendevald är viktigt att du företräder medlemmarnas intressen och verkar för en jämställd och inkluderande arbetsplats där alla medlemmars olikheter tas tillvara.

Diskriminering kan ske vid många olika tillfällen och på olika sätt. Vid rekrytering och befordran har du en viktig roll. Var särskilt uppmärksam vid framtagandet av komptensprofiler och utformande av platsannonser så att ingen exkluderas av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Ifrågasätt normer, attityder och strukturer som finns på er arbetsplats. Diskutera vad konsekvenserna blir och hur ni ska komma till rätta med det.