Löneprocessen

Enligt de flesta löneavtal har medlemmarna varje år rätt till såväl utvecklingssamtal som lönesamtal. Det är viktigt att du som förtroendevald diskuterar löneprocessen tillsammans arbetsgivaren så ni medverkar till att löneavtalens intention efterföljs. Ingenjörer ska lönesättas så högt som de förtjänar. Ingenjörer skapar innovationer och bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. Det ska synas på lönen.

Våra lönekriterier

  • Lönen ska vara individuell och differentierad.
  • Lönesättningen ska grundas på utbildning, prestation, ansvar, kompetens och erfarenhet samt vara sakligt motiverad.
  • Lönen ska spegla medlemmens bidrag till verksamheten.
  • Byte av befattning, arbetsinnehåll eller förändrade arbetsuppgifter ska alltid föranleda ett särskilt lönesamtal utöver det årliga lönesamtalet.

Om löneprocessen

Löneprocessen framgår i löneavtalet och tillsammans med arbetsgivaren medverkar ni till att den är känd hos medlemmarna. De lönekriterier som tillämpas ska vara fria från diskriminering och osaklighet. Diskutera i styrelsen och tillsammans med arbetsgivaren hur ni ser till att så sker och att inte normer eller kön påverkar lönesättningen (o)medvetet.

Lönerevisionen är en del i löneprocessen och ska infalla årligen. Sveriges Ingenjörers löneavtal berättigar inte till någon individgaranti. Den ska återspegla prestationen och de mål som sattes upp under utvecklingssamtalet.

Verksamhetens budget ska förhandlas i enlighet med medbestämmandelagen. Som förtroendevald är det viktigt att du deltar i det arbetet eftersom det sätter ramarna för lönerevisionens budget.

Läs mer om löneprocesserna för respektive sektor:

Om löneprocessen inte fungerar

Det är av vikt för såväl arbetsgivare, förtroendevald och inte minst medlemmarna att löneprocessen inklusive utvecklingssamtal och lönesamtal fungerar så som löneavtalen stipulerar. Om processen inte följer avtalets intentioner framgår det vilka åtgärder som kan vidtas. Hör av dig till rådgivningen för stöd och råd. 

Kompetensutveckling – ska vara lönegrundande

Kompetensutveckling är en av flera viktiga faktorer för en god löneutveckling. Det ska finnas en klar koppling mellan lön, kompetens och prestation. Att få in kompetensutveckling i utvecklingssamtalet är därför en viktig del av arbetet med lönebildning. Det ligger även i arbetsgivarens intresse att kompetensutveckla medarbetarna för att kunna rekrytera, motivera och behålla sin personal.

Ett lokalt avtal kan vara till hjälp

Med ett lokalt kompetensutvecklingsavtal kopplas individuella utvecklingsplaner till företagets verksamhet och mål. Det lokala avtalet kan också regler hur utvecklingsplanerna ska följas upp och revideras.

Föräldrarledighet är kompetensutvecklande

Sveriges Ingenjörer anser att föräldraledighet innebär en kompetensutveckling som bör värderas vid lönesättning och befordran. Den som är föräldraledig ska också ha lönesamtal. 

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen ska ge medlemmen möjlighet att planera sin kompetensutveckling tillsammans med arbetsgivaren och ska ses som en överenskommelse mellan medlemmen och arbetsgivaren om insatser av kompetensutvecklingskaraktär. Lönesamtalet har å andra sidan karaktären av uppföljning om prestation och löneutveckling.

Diskriminering eller missgynnande?

Om du eller medlemmen misstänker att lönesättningen påverkats av någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller etnicitet behöver det utredas huruvida diskriminering har skett.  

Medlem som är eller ska vara föräldraledig ska inte missgynnas i lönerevisionen. De ska lönesättas och ha samma löneutveckling som om de vore i tjänst.

Sveriges Ingenjörer ser allvarligt på om arbetsgivaren diskriminerar eller missgynnar medlemmar av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller med föräldraledighet. Om du som förtroendevald misstänker att så sker kan du vända dig till rådgivningen för råd och stöd.

Lönekartläggning

Inom arbetet med aktiva åtgärder som framgår i diskrimineringslagen ingår att årligen genomföra lönekartläggning och analys. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdiga arbeten ska justeras.

Lönelexikon

Här hittar du definitioner på flera lönebegrepp

Tips till dina medlemmar

Det mesta som rör ingenjörslöner hittar dina medlemmar på vår sida om lön. 

Företräda chefsmedlemmar

Så här kan du företräda dina chefsmedlemmar i lönefrågor