Lagar om arbetsrätt

Lagen om anställningsskydd, LAS, medbestämmandelagen, MLB och förtroendemannalagen, FLM är exempel på lagar som du som förtroendevald kommer i kontakt med. De arbetsrättsliga lagarna gäller alla arbetstagare. Men det finns undantag. Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte personer i företagsledande eller jämförbar ställning. Här presenteras ett urval av de lagar som är relevanta i ditt arbete som förtroendevald.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

De arbetsrättsliga lagarna ger en grundtrygghet på arbetsmarknaden.LAS utgör ett ramverk för vad som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande. 

Medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Syftet med MBL är att stärka arbetstagarsidans inflytande över arbetsvillkoren och hur arbetet är organiserat. Lagen innebär bland annat att arbetsgivaren måste informera akademikerföreningen om hur verksamheten utvecklas och kalla till förhandling inför större, planerade förändringar innan beslut fattas.

Förtroendemannalagen (FML)

Förtroendemannalagen ger dig som förtroendevald rätt till betald ledighet för fackligt arbete på arbetsplatsen som är kopplat till arbetsgivarens verksamhet. Den medger dig däremot inte betald ledighet för medlemsrekryterande aktiveteter.

Mer om Förtroendemannalagen

GDPR

GDPR påverkar hur du kan hantera personuppgifter i ditt fackliga uppdrag. Därför har Sveriges Ingenjörer tillsammans med övriga Saco-förbund utarbetat riktlinjer och instruktioner för dig som är förtroendevald som du tar del av.

Mer om GDPR

Arbetsmiljölagen

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att god arbetsmiljö uppnås. Även arbetsskador och arbetsmiljörisker ska utredas. 

Mer om arbetsmiljölagens innebörd

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. 
Lagen definierar också direkt och indirekt diskriminering.

Mer om diskriminering

Arbetstidslagen 

Reglerna om arbetstid finns i arbetstidslagen. Lagen hanterar till exempel ordinarie arbetstid, jourtid, övertid, dygns- och veckovila. De flesta arbetstidsavtal i kollektivavtal ersätter arbetstidslagen delvis eller i sin helhet. 

Mer om Arbetstidslagen 

Fler arbetsrättsliga lagar

Här hittar du en sammanställning av de arbetsrättsliga lagarna.

Arbetsrättsliga lagar