Nyheter - 2018-03-01

Bibehållna villkor vid graviditet

Sveriges Ingenjörer vill uppmärksamma medlemmar som behöver lämna jour och/eller beredskap på grund av föräldraledighet/graviditet om att de har rätt till bibehållna anställningsvillkor.

Arbetstagare som omplaceras (enligt FLL §18 §19) från jour och/eller beredskap just på grund av att hon är gravid, har rätt till bibehållna anställningsvillkor, som om hon kvarstått i jour och/eller beredskap. Arbetsgivaren skall trots att den omplacerade inte utför arbete för jour och/eller beredskap alltså fortsätta att ersätta för detta fram till barnets födelse, eller tills hon går på föräldraledighet. Även arbetstidsmått skall kvarstå, så som förkortad arbetstid och kompensationsledigt för övertid och veckovila. Ersättningarna ska inte understiga vad som normalt hade utgått om arbetstagaren fullföljt sina arbetsuppgifter.

Beredskapstjänstgöringen och jour kan innebära ett ansenligt tillskott till månadslönen. Föräldraledighetslagens syfte är att göra det möjligt för kvinnor att fortsätta arbeta och tjäna sin inkomst, samt kvarhålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SIG) hos Försäkringskassan, trots graviditet och omplacering därav.

Skulle arbetsgivaren upphöra att betala ut de ersättningar som tidigare utgått för jour och/eller beredskap, gör sig arbetsgivaren skyldig till könsdiskriminering (då det enbart är kvinnor som kan bli omplacerade på grund av graviditet) samt missgynnande i samband med föräldraledighet. Detta är brott mot Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen och arbetsgivaren kan ådra sig skadeståndsansvar.

Har ni en liknande situation på er arbetsplats? Undersök omständigheterna och kontakta vår rådgivning för råd och stöd på tfn 08-613 80 00 alt e-post forhandling@sverigesingenjorer.se.