Remissyttrande från distrikt Norr- och Västerbotten - 2017-12-01

Remissyttrande, Norrbotniabanan

Sveriges Ingenjörers distrikt Västerbotten och Norrbotten har lämnat ett remissyttrande om ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029”. Remissyttrandet kommenterar Norrbotniabanan, och menar att banan är avgörande för regionens fortsatta utveckling. Distrikten är mycket positiva till att bygget startar.

Följande skriver de i yttrandet:

För att projektet ska ha goda möjligheter att hålla kostnader nere under byggfasen och få ut så tidiga nyttor som möjligt vill vi dock att regeringen i sitt beslut tydliggör att hela Norrbotniabanan ska byggas så att planeringen kan fortgå ända till Luleå. Detta medan bygget, till att börja med, genomförs mellan Umeå och Skellefteå med en tidigarelagd byggstart.  Målet bör vara ett färdigställande av hela banan till år 2030.

I norra Sverige arbetspendlar vi kortare sträckor i jämförelse med övriga Sverige, pga. den bristande infrastrukturen och de långa avstånden. Samtidigt som arbetspendlingen är låg får också företagen svårt att klara kompetensförsörjningen och de boende får en mindre arbetsmarknad att vända sig till. I förlängningen slår detta mot konkurrenskraften och individens egna möjligheter till val av arbete och bostadsort. För våra yrkesgrupper ökar Norrbotniabanan möjligheten för en högt specialiserad ingenjör att erbjuda sin kompetens till företag inom ett större område. Det gör det möjligt för en större bredd hos ingenjörernas arbetsmarknad, både geografiskt och kompetensmässigt.

Norrbotniabanan knyter samman regionens tre universitet (inklusive dess campus i Skellefteå och Piteå), attraktiva orter och ett starkt näringsliv. Banan kan dessutom knyta samman universiteten i norra Sverige med universiteten i norra Finland. Detta kan öka möjligheten till än mer framgångsrik forskning.  Möjligheten till dagspendling förenklar även för vidareutbildning av yrkesverksamma ingenjörer, genom att regionens alla utbildningar blir tillgängligare även för de som bor på en annan ort. Detta kan vara särskilt viktigt för att göra det möjligt för ingenjörer att kunna hålla sig anställningsbara i en föränderlig arbetsmarknad.

Norrbotniabanan skulle även bidra stort till utvecklingen av storskalig och miljövänlig basindustri i norra Sverige. Det skulle också kunna ge regionens ingenjörer en bättre möjlighet att bidra till miljöarbetet genom att de kan verka i ett större geografiskt område. Norrbotniabanan ligger väl i linje med Sveriges Ingenjörers Miljöpolitiska program.

Läs remissyttrandet 

Senaste nyheterna

Linköpingsingenjör prisas för utveckling av samarbete i strategispel och AI

2018-10-17

28-årige Fredrik Präntare får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han har utvecklat och förbättrat samarbetsförmågan i strategispel vilket kan få stor betydelse för den vidare utvecklingen av artificiell intelligens, AI.

Vi håller inte med facken i 6F

2018-10-15

DEBATT. Att Lars Calmfors, som återkommande kritiker mot industrinormeringen, får ett uppdrag av 6F är inte förvånande. Det ligger i linje med 6F:s upprepade försök att slå mot Industriavtalets position och betydelse för svensk lönebildning. Detta skriver Sveriges Ingenjörers Camilla Frankelius i en replik tillsammans med övriga förhandlingschefer i Facken inom Industrin på Di Debatt.

Inflationsmålet centralt för lönebildningen

2018-10-04

DEBATT. Riksbankens fokus på inflationsmålet har gett resultat. Under de senaste ett och halvt åren har inflationstakten i Sverige varit omkring 2 procent. Det innebär en hög grad av måluppfyllelse. Parterna på svensk arbetsmarknad vet vad de har att utgå från. Det är bra för lönebildningen. Det skriver Ulrika Lindstrand tillsammans med övriga förbundsordföranden i Facken inom industrin, i en debattreplik på Teknikföretagen.

Förbundet fullföljer industriavtalet – men vill se bättre löneutveckling för ingenjörerna

2018-09-24

Sveriges Ingenjörer kommer inte nyttja industriavtalets möjlighet till uppsägning inför 2019. Det innebär att förbundet fullföljer de treåriga avtal som träffades i fjol med industrins arbetsgivare. Samtidigt påbörjas en översyn av löneavtalen.

Ny ledning stärker Sveriges Ingenjörer

2018-09-24

Sveriges Ingenjörer stärker sin utåtriktade verksamhet med ny organisation och ny ledning. Förbundet satsar även på att utveckla servicen till medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatser och regionalt genom förbättrade interna processer.