Lag & Avtal, debatt - 2013-01-24

Myten om Las riskerar att bli sann

Att påstå att det är för dyrt att säga upp personal på grund av Las är verklighetsfrämmande. Lagen är flexibel – och företagen nöjda med hur turordningsreglerna fungerar vid nedskärningar, skriver Sveriges Ingenjörers förbundsjurister Heléne Robson och Karin Lundin.

Arbetsgivarsidan, med Svenskt Näringsliv i spetsen, har länge hävdat att det på grund av Las är för svårt och för dyrt att säga upp anställda. För oss arbetsrättsjurister framstår det som verklighetsfrämmande. Vi menar tvärtom att Las i högsta grad är flexibel. Men det finns en stor okunnighet i samhället om hur anställningsskyddet fungerar i praktiken. Propagandan har därför fått starkt genomslag. Risken är att myten om det starka svenska anställningsskyddet blir till sanning.

Anställningsskyddet bygger på idén att anställningen inte bara handlar om arbetstagarens inkomster och försörjning utan också är central för arbetstagarens sociala liv, ställning och personliga utveckling. Anställningsskyddet ska ge den anställde en värdig och självständig, men inte oansvarig, ställning på arbetsplatsen och bidrar därmed till att stärka demokratin.

För oss som möter uppsagda medlemmar är det tydligt att de flesta tror att anställningsskyddet är betydligt starkare än det i verkligheten är. Besvikelsen blir ofta stor då de förstår hur Las kan tillämpas i praktiken. Det finns nämligen idag goda möjligheter för arbetsgivare att kringgå lagen.

Till att börja med har arbetsgivaren en i princip oinskränkt rätt att hävda arbetsbrist. Det gör att uppsägningar som i själva verket beror på personliga skäl ofta kläs i termer av arbetsbrist. Det har visat sig mycket svårt att nå framgång med en talan om att arbetsbristen är fingerad, även när den bara berör en enda arbetstagare. 

Svenskt Näringsliv hävdar att företagen riskerar att tappa nödvändig kompetens vid neddragningar på grund av turordningsreglerna. Vår bild av verkligheten är en helt annan. En arbetstagare kan inte göra anspråk på kvarvarande befattningar om han eller hon saknar tillräckliga kvalifikationer. Arbetsgivaren är fri att i samband med en arbetsbristsituation justera kvalifikationskraven så att det blir omöjligt för oönskade arbetstagare att göra anspråk på kvarvarande befattningar. I praktiken innebär det att turordningen redan idag ofta sker utifrån kvalifikationer och inte utifrån anställningstid.

Genom AD:s rättspraxis har också klarlagts att arbetsgivaren med hjälp av riktade omplaceringserbjudanden kan undvika en tillämpning av turordningsreglerna i en arbetsbristsituation. Vi ser nu hur allt fler arbetsgivare använder sig av denna teknik och bedömer utvecklingen som mycket oroande.

Att myten om Las är just en myt visar en partsgemensam undersökning som PTK och Svenskt Näringsliv gjorde 2011 bland 200 företag. I den framgår att hela 82 procent av de tillfrågade företagen ansåg sig vara nöjda med hur turordningsreglerna fungerat vid genomförda nedskärningar.

Att det svenska anställningsskyddet i realiteten är betydligt mer flexibelt än vad som sägs i debatten har också konstaterats på flera håll i den arbetsrättsliga forskningen. Sverige har i själva verket sammantaget ett svagare anställningsskydd än de flesta länder i västvärlden. I OECD:s index över anställningsskydd från 2008 hamnade Sverige så långt ner som på plats 21 av 28.

Samtidigt som det alltså är relativt enkelt för en arbetsgivare att ta vägen via arbetsbrist för att göra sig av med oönskad personal ser vi att arbetsgivarna i allt större utsträckning väljer avskedande i stället för uppsägning. Skälet till detta är att arbetstagaren har rätt att kvarstå i anställningen vid tvister om en uppsägnings giltighet, medan motsatsen gäller vid en avskedandetvist.

Vi motsätter oss starkt den verklighetsbeskrivning som målas upp från arbetsgivarhåll om att arbetstagare ”missbrukar” användandet av ogiltigförklaring för att vinna fördelar ekonomiskt. Vi företräder dessutom aldrig medlemmar i ett sådant syfte. För den anställde innebär det en mycket stor påfrestning att driva en ogiltighetstalan mot sin arbetsgivare och samtidigt fortsätta att gå till jobbet varje dag.

Lagstiftaren tillsatte förra hösten en utredning med syfte att begränsa arbetsgivarnas kostnader för uppsägningar, den så kallade Uppsägningstvistutredningen, som i slutet av september lade fram sitt betänkande. Sveriges Ingenjörer avfärdar utredningens samtliga förslag till ändringar eftersom dessa innebär kraftiga försämringar i anställningsskyddet.

Mot bakgrund bland annat av det ökande missbruket av avskedanden anser vi dock att utredningens övervägda – men avfärdade – förslag om att införa ett lagstadgat avgångsvederlag är intressant och att den frågan bör utredas vidare. Vi ser fram emot att vara en del i de fortsatta diskussionerna. 

Karin Lundin, förbundsjurist Sveriges Ingenjörer
Heléne Robson, förbundsjurist Sveriges Ingenjörer

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.