- 2018-09-09

”Var är forskningen i de politiska manifesten?"

DEBATT. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med förträdare för en rad olika organisationer.

#Hurvetdudet - SvD Denatt 9 sept
Klicka för att läsa texten på SvD.se

De senaste åren har vi sett hur synen på vetenskap har förändrats och försämrats bland folkvalda politiker runt om i världen. Ett välkänt exempel är USA, där vetenskapliga resultat och fakta ifrågasatts på hög nivå. Experter och forskare misstänkliggörs också i Sverige, och företeelser som faktaresistens, falska konton och fejkade nyheter har blivit ett vanligt tema i samhällsdebatten och valrörelsen.

Tack och lov har den negativa utvecklingen också väckt motreaktioner. Förra våren stod mer än en miljon människor i världen upp för vetenskapen i det amerikanska initiativet March for Science – också här i Sverige. Under valåret 2018 har ett 80-tal svenska organisationer samlats kring initiativet #Hurvetdudet?. Genom denna raka fråga vill vi få fakta och forskning att ta mer plats i den politiska debatten.

Utifrån innehållet i riksdagspartiernas valmanifest kan vi konstatera att vi inte nått ända fram. Sammantaget minskar användningen av ord som forskning, forskare, vetenskap, innovation och samverkan i år, jämfört med i manifesten inför valet 2010. Det visar en genomgång som gjorts av utredare vid Vetenskap & Allmänhet, som samordnar #Hurvetdudet?. Mer resurser till forskning utlovas vid sammantaget 23 tillfällen i år, medan vikten av att grunda beslut på forskning endast tas upp fyra gånger sammanlagt i alla partiers manifest. Ord som fakta och evidens förekommer inte alls.

Det finns förstås mycket annat än vetenskap att ta hänsyn till för politiker; attityder i samhället, ekonomiska förutsättningar, ideologi och etik är några exempel. Samtidigt är samhällets utveckling beroende av att beslut är väl underbyggda och vilar på bästa tillgängliga kunskap. Det är viktigt att veta vad som ligger till grund för de beslut som tas.

Sammantaget menar vi att utbytet mellan forskning och politik behöver stärkas. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta, evidens och forskningsbaserad kunskap:

1. Initiera fler systematiska sammanställningar av forskningsbaserad kunskap.

Inom några politikområden görs redan sådana i Sverige, till exempel på för hälso- och sjukvården och socialt arbete vid SBU, Statens beredning för medicinska och social utvärdering, och för skolan vid Skolforskningsinstitutet. Men dessa kunskapsöversikter är främst riktade till praktiker, inte politiker. Oberoende experter, liksom expertmyndigheter och tjänstemän på departementen bör oftare få i uppdrag att ta fram breda sammanställningar av forskningsbaserade underlag. 

2. Reformer bör ha stöd i tillgänglig forskning och effekten av dem systematiskt utvärderas.

Statliga utredningar behöver tillsättas och få tillräckligt med tid om frågorna är stora och komplexa. Testa och utvärdera – när det är möjligt – i mindre skala innan förändringar genomförs nationellt.

3. Uppmuntra forskare att samverka med det omgivande samhället.

Förbättra deras förutsättningar att dela med sig av den kunskap de utvecklat – och att göra det på ett sätt som politiker och alla andra kan förstå och använda sig av. Ge forskare incitament att delta i samhällsdebatten och i folkbildningen för att bidra med kunskap, vägledning och nyansering i olika sakfrågor.

Blivande ministrar och alla som väljs till politiska uppdrag i kommuner, landsting/regioner och riksdag: Tala om vilka underlag och vilka fakta er politik vilar på! Och glöm inte att fråga: Hur vet du det?!

Ulrika Lindstrand
ordförande Sveriges Ingenjörer
Monica Widman Lundmark
förbundssekreterare ABF
Heike Erkers
ordförande Akademikerförbundet SSR
Karin Meyer
vd Apotekarsocieteten
Måns Holmberg
ordförande Astronomisk Ungdom
Karolina Kjellberg
vd bNosy
Mats Viberg
rektor BTH, Blekinge tekniska högskola
Ulrika Årehed Kågström
generalsekreterare Cancerfonden
Stefan Bengtsson
rektor och vd Chalmers
Roberto Rufo Gonzalez
projektledare Consupedia
Christina Liffner
ordförande Endometriosföreningen, Sverige
Cecilia Palm
generalsekreterare Folkuniversitetet
Anna Nilsson Vindefjärd
generalsekreterare Forska!Sverige
Robert Watt
ordförande Forskom
Cecilia Winberg
vice ordförande Fysioterapeuterna
Eva Wiberg
rektor Göteborgs universitet
Kristina Sparreljung
generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
Jenny Larsson
verksamhetsledare Humtank
Marie-Hélène Ahnborg
vd Ifous
Magnus Huss
förbundsdirektör IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
Jennie Turner
verksamhetsansvarig Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg
Bo-Erik Pers
vd Jernkontoret
Sofia Larsen
ordförande Jusek
Ole Petter Ottersen
rektor Karolinska Institutet
Sigbritt Karlsson
rektor KTH
Tuula Teeri
vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Eva Pettersson
vd Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Göran K. Hansson
ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien
Anders Blanck
vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Bodil Nilsson
ordförande LMNT, Föreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik
Johanna Jaara Åstrand
ordförande Lärarförbundet
Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas Riksförbund
Kerstin Tham
rektor Malmö universitet
Åke Iverfeldt
vd Mistra
Anders Fällström
rektor Mittuniversitetet
Britt-Marie Lidesten
föreståndare Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Ann-Marie Pendrill
föreståndare Nationellt resurscentrum för fysik
Ivar de la Cruz
ordförande Naturvetarna
Anna Sjöström Douagi
programchef Nobelcenter
Thomas Strand
ordförande Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
Jenny Björkman
kommunikationschef Riksdagens Jubileumsfond
Göran Arrius
ordförande Saco
Louise Karlberg
centerchef SEI, Stockholm Environment Institute
Mats Deleryd
vd SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling
Lars Hultman
vd Stiftelsen för Strategisk Forskning
David Samuelsson
generalsekreterare Studieförbunden
Jens Mattsson
generaldirektör SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt
Karin Linder
generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Anne-Sofie Mårtensson, 
ordförande, Svenska fysikersamfundet
Christine Sundberg Carendi
vd Svenska Science Centers
Kristina Billberg
ordförande Sveriges Farmaceuter
Maria Tenje
ordförande Sveriges unga akademi
Mats Ericson
ordförande SULF, Sveriges universitetslärare och forskare
Gustav Amberg
rektor Södertörns högskola
Samuel Engblom
samhällspolitisk chef TCO
Peter Skogh
museidirektör Tekniska museet
Elin Lydahl
vd Tom Tits Experiment
Jennie Ekbeck
vd Umeå Biotech Incubator
Linnea Suomenniemi
ordförande Unga Forskare
Cissi Billgren Askwall
generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet
Sven Stafström
generaldirektör Vetenskapsrådet

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.